หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบางระจัน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"บริหารจัดการที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย
ก้าวไกลทุกสาขา พัฒนาอย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ ทม.บางระจัน
 
 
 
พันธกิจ
 
 
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์
 
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุงสุด
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
 
   
เทศบาลเมืองบางระจัน  
Banchian Municipality Administrative Organization  
   
   
 
 
KM
 
Knowledge
Management