หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบางระจัน
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองบางระจัน
 
นายกเทศมนตรีเมือง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภา ทม.
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทม.
นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 
รองปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
รองปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
 
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานรัฐพิธี
ฝ่ายปกครอง
- ทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายปกครอง
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานเร่งรัดรายได้
- งานจดทะเบียนพาณิชย์
งานธุรการ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
- งานควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
- งานควบคุมสถานีบริการน้ำมันฯ
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานติดตั้งและซ่อมบำรุงประปา
งานธุรการ
   
 
กองการศึกษาฯ
นักบริหารงานศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น