หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบางระจัน
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือประมาณ 200 ปีเศษมาแล้ว ได้มีชาวบ้านบางระจันนำโดย นายจัน หนวดเขี้ยว นายโชติ นายดอก นายทองเหม็น นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายเมือง
นายพันเรือง ขุนสรร ได้รวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ต่อสู้กับพม่าที่มารุกราน ณ บริเวณบ้านบางระจัน โดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้ประสิทธิ์วิทยาอาคมบำรุงขวัญ ตั้งแต่ปีระกา เดือนสี่
ถึงเดือนเจ็ด ปีจอ พุทธศักราช 2308 ชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้
อย่างกล้าหาญจนสามารถรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้
เสียค่ายแก่พม่าในการรบครั้งที่ 8
 
ประวัติหน่วยงาน
 
บางระจัน เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของตำบลสิงห์ ตำบลไม้ดัด ตำบลเชิงกลัด และตำบลโพชนไก่
ในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เดิมเคยเป็นเทศบาลตำบลมาก่อน แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2556 ชื่อของเทศบาล
และอำเภอตั้งชื่อตามค่ายบางระจันในสมัยอาณาจักรอยุธยา
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลเมืองบางระจันตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางระจัน โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 22.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,250 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าข้ามและตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสิงห์และตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไม้ดัดและตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ตำบลไม้ดัดและ
ตำบลเชิงกลัด
อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางระจัน

ตำบลสิงห์และ
ตำบลโพชนไก่

อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลท่าข้ามและตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,013 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 6,591 คน คิดเป็นร้อยละ 47.03

หญิง  จำนวน 7,422 คน คิดเป็นร้อยละ 52.97
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,490 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 614.61 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ตำบลสิงห์
ชุมชนหมู่ที่ 1 247 268 515 160
ชุมชนหมู่ที่ 2 259 302 561 158
ชุมชนหมู่ที่ 3 455 471 926 331
ชุมชนหมู่ที่ 4 154 177 331 202
ชุมชนหมู่ที่ 5 154 174 328 127
ชุมชนหมู่ที่ 6 138 174 312 100
รวม 1,407 1,566 2,973 1,078
ตำบลโพชนไก่
ชุมชนหมู่ที่ 1 142 166 308 101
ชุมชนหมู่ที่ 2 172 186 358 127
ชุมชนหมู่ที่ 3 120 163 283 85
ชุมชนหมู่ที่ 4 134 146 280 88
ชุมชนหมู่ที่ 5 129 152 281 86
ชุมชนหมู่ที่ 6 188 212 400 116
ชุมชนหมู่ที่ 7 74 72 146 126
ชุมชนหมู่ที่ 8 455 525 980 649
ชุมชนหมู่ที่ 9 94 121 215 70
ชุมชนหมู่ที่ 10 222 222 444 146
รวม 1,730 1,965 3,695 1,594
ตำบลเชิงกลัด
ชุมชนหมู่ที่ 1 125 130 255 82
ชุมชนหมู่ที่ 2 134 156 290 103
ชุมชนหมู่ที่ 3 263 311 574 182
ชุมชนหมู่ที่ 4 49 46 95 29
ชุมชนหมู่ที่ 5 104 131 235 74
ชุมชนหมู่ที่ 6 30 44 74 56
ชุมชนหมู่ที่ 7 81 107 188 81
ชุมชนหมู่ที่ 8 131 143 274 174
ชุมชนหมู่ที่ 9 103 126 229 78
ชุมชนหมู่ที่ 10 67 83 150 52
ชุมชนหมู่ที่ 11 167 204 371 105
รวม 1,254 1,481 2,735 1,016
ตำบลไม้ดัด
ชุมชนหมู่ที่ 1 182 190 372 140
ชุมชนหมู่ที่ 2 117 156 273 130
ชุมชนหมู่ที่ 3 202